Loading...

อักเตอเบ

อักเตอเบ

อักเตอเบ (คาซัค: Ақтөбе/Aqtöbe) หรือ อัคโตเบ (รัสเซีย: Актобе́) เดิมชื่อ อัคตูบินสค์ (รัสเซีย: Актю́бинск) เป็นเมืองในประเทศคาซัคสถาน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิเลียค เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของแคว้นอักเตอเบ มีประชากร 345,687 คน ในปี ค.ศ. 2009 ชื่อเมือง "อักเตอเบ" มาจากคำว่า ақ ("สีขาว") ประสมกับคำว่า төбе ("ภูเขา") ในภาษาคาซัค

อ้างอิง

Search stories