Loading...

พ.ศ. 2486

พุทธศักราช 2486 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1943 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันศุกร์ตาม ปฏิทินเกรกอเรียนและเป็น

  • ปีมะแม เบญจศก จุลศักราช 1305 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

ผู้นำ

เหตุการณ์

เหตุการณ์ที่ยังคงดำเนินอยู่

วันเกิด

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ไม่ทราบวัน

วันถึงแก่กรรม

รางวัล

รางวัลโนเบล

อ้างอิง

  1. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486, ราชกิจจานุเบกษา 2 กุมภาพันธ์ 2486 เล่ม 228 หน้า 60 ตอนที่ 7
  2. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พุทธศักราช 2486, ราชกิจจานุเบกษา 2 กุมภาพันธ์ 2486 หน้า 212 เล่ม 60 ตอนที่ 7
  3. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2486, ราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2486 หน้า 1496 เล่ม 60 ตอนที่ 54

Search stories